چهار شنبه 31 شهريور 1400
   English     فارسی

گزارش مراحل اجرای ساختمان(تاسیسات برقی) SAME E-report - کدرهگیری:
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت:
مشخصات ملک
کد نوسازی:
پلاک ثبتی:
مالک/وکيل قانوني:
آدرس ملک:
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگی:
تاريخ :
شماره پروانه اشتغال:
ایمیل :
ردیف خلاصه وضعیت شرح
1 رعايت رنج سيم
2 تقسيم بندي توزيع برق
3 رعايت استانداردها
4 کيفيت اجراي عمليات برقي
5 چاه ارت
6 نصب کليدهاي محافظ
7 ساير موارد ايمني
8 آسانسور
متن گزارش:
با احترام موارد زیر در مورد پلاک فوق گزارش می گردد.

محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:
تاریخ ورود به مرجع دریافت ملاک است.