دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
احمدي بيداخويدي از کاهش 20000 سفر شهري خبر داد

اگر هر گزارش حداقل دو سفر شهري را حذف نمايد که اين مهم در حال حاضر محقق شده است تا کنون 20000 سفر درون شهري غير ضرور با عملياتي شدن سيستم گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر کاهش پيدا کرده است.

 

 


1391/6/12

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load