دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
شهرداري ها در جريان توسعه نقش مهمي دارند

 با تفويض اختيار بيشتر/
 نقش و جايگاه شهرداري ها در تصميم گيري هاي کلان مديريت شهري پررنگ تر شود
   قائم مقام شهردار کرج گفت: با تفويض اختيار بيشتر از سوي نهادهاي بالادستي به شهرداري ها نقش اين دستگاه خدمات رسان در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي کلان پررنگ تر شود.

محمدرضا رضاپور در گفتگو با پايگاه خبري مديريت شهري کرج با بيان اينکه تحقق رويکرد فوق زمينه را براي اجراي برنامه هاي کلان و فرا منطقه اي آماده مي کند، بيان کرد: بي شک با اعمال و جاري کردن اين رويکرد، اندازه و ميزان نقش شهرداري ها در توسعه ملي نيز مشخص و قابل سنجش خواهد بود.

وي اظهار داشت: حاصل و خروجي تصميم گيري هايي فرا منطقه اي علاوه بر تحقق مديريت يکپارچه شهري انتفاع کلان کشور را همراه دارد.

رضاپور با اشاره به نظر و ايده کارشناسان و جامعه شناسان مبني بر اثرات مثبت تعامل و همکاري هر چه بيشتر مجموعه مديريت شهري و دولت افزود: اين همکاري ها ضامن تحقق توسعه پايدار و همه جانبه کلانشهرها است ضمن آنکه با اين روند نقش و تاثيرگذاري شهرداري ها در تمام ارکان و بستر هاي شهري اعم از عمراني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نحو مطلوب وتاثير گذار تري پذيرفته مي شود.

وي تاکيد کرد: براي گسترش دامنه فعاليتهاي شهرداري به عنوان نهادي مردمي و خدمت رسان علاوه بر افزايش سطح همکاري هاي سازماني و دولتي به جلب همکاري مردم نيز نياز است.

شهرداري ها در جريان توسعه نقش مهمي دارند

قائم مقام شهردار کرج در بخش ديگري با تاکيد بر اينکه شهرداري ها نقش بسزايي در جريان توسعه اقتصادي، اجتماعي به ويژه توسعه عمراني ايفا مي کنند، بيان کرد: شهرداري کرج نيز با توجه به اين مهم اجراي طرح ها و پروژه هاي شهري را با در نظر داشتن پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به انجام مي رساند تا علاوه بر رسيدن به اهداف آباداني و عمران شهري در  ساير عرصه ها نيز موثر و مفيدتر واقع شوند.

رضاپور در تشريح ساختار درآمدي شهرداري ها با بيان اينکه اين دستگاه هاي مردم نهاد به شيوه درآمد هزينه امرار معاش مي کنند، تاکيد کرد: بر اين اساس شهرداري ها براي داشتن نقش پررنگ در توسعه ملي همچنين حضور موثر در عرصه هاي اقتصادي نياز به شناسايي منابع درآمدي مطمئن و قابل اعتماد و مهمتر  استفاده صحيح و اصولي از اين منابع دارند.

وي با بيان اينکه در شهرداري کرج آنچه در اولويت امور قرار مي گيرد؛ اثر بخشي اين ارگان در همه امور شهري است، گفت: نقش مؤثر مديريت شهري در تهيه، تدوين، اجراء و هدايت طرح ها و برنامه ها بايد بگونه اي باشد که نقش مديريت در ميزان موفقيت طرح ها و برنامه هي مديريت شهري در حوزه هاي مختلف نقشي مشخص و با خروجي مطلوب باشد.

رضاپور بيان کرد: موفقيت مديريت شهري نيازمند مشارکت چند جانبه شهرداري با شهروندان و ساير نهادهاي ذيربط است.


1393/6/22

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load