دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
مهندس بيداخويدي از استانداري البرز خداحافظي کرد

متن نامه مدير کل دفتر فني استانداري البرز خطاب به همکاران 

الولايات مضاميرالرجال                                                                                                   

منصب ها (پست ها) ميدان مسابقه مردان است "علي عليه السلام " حکمت  438

همکاران عزيز عرض سلام وادب دارم وآرزوميکنم درهرپست و مقامي که هستيدتوفيق خدمت صادقانه وخالصانه به مردم هم داشته باشيد وشاکرخداوند چراکه پيامبر خاتم ميفرمايند:"اگرسرنوشت امورمسلمين به تو واگذارشد بدان خداوندمنت بزرگي برگردنت نهاده وبايد ممنون وشاکرخداوندباشي وقدرداني وسپاس ازخداي  بزرگ جزباخدمت خالصانه وصادقانه به مردم ميسرنخواهدبود"

فرصت هم کوتاه است واگر درنگ کنيم به پايان راه خدمتي رسيده ايم وبايد قدر لحظات را بدانيم قبل ازاينکه خيلي دير شود حضرت علي عليه السلام ميفرمايند شانس مانند ابريست که بالاي سرشماقرارميگيرد اگرازسايه آن استفاده کرديد خوش بحالتان وگرنه زودعبورخواهدکرد وشما بي بهره خواهيدبود دراين استان نوپاکه کليه اقدامات به لحاظ بافت جمعيتي متفاوت است ومردم باوجودهمسايگي با پايتخت ازلحاظ زيرساخت امکانات وخدمات زيربنائي درمضيقه هستند مديران وکارمندان بايدازروي رغبت وخالصانه انجام وظيفه نمايند تاموجب مرضي خداوند واقع شود اعتقاددارم اگرکسي ازشغل خودراضي نيست درآن پست نماند که ماندن برابراست باخيانت به مردمي که ميتوانندازخدمات فردعلاقمندديگري بهره مندشوند

اگرامروزبرنامه اي دردستورکارداريم وياميتوانيم دردستورکارقراردهيم که به نفع نظام ومردم باشد نبايد  تعلل و کوتاهي کنيم چراکه خيلي زودبايدپست خودراترک کنيم وبه ديگري واگذار نمائيم  نکند خداي ناکرده درلحظه خداحافظي افسوس بخوريم که اين اقدام ازمن برميامد وکوتاهي کردم ولي ديرشده افسوس هم بيفايده خواهد بود جسارت من راببخشيد من کوچکترين نميتوانم نصيحت کنم ولي ازباب وظيفه توصيه ميکنم بااين يقين کارکنيم که عالم محضرخداونداست وبه تعبيربنده حقير ما دريک اتاق شيشه اي نشسته ايم که مردم ازکليه زوايا  مارا  نظاره ميکنند ومشغول خدمت هستيم که حرکات وگفتار واعمال خوب وبدمان ثبت وضبط ميشودو اگر کوچکترين حرکت نابجائي هم داشته باشيم درپايان هرروز درمحافل مختلف هردو رفتار  ما  مورد  نقد مردم  قرار خواهد گرفت خوش بحال فردي که رفتارش  مورد نقد مثبت قرار ميگيرد  مردم ما نجيبند ومستحق خدمت صادقانه   در جامعه اي که زندگي  ميکنيم حکومت منتسب به اسلام و پيرو حضرت علي (ع)  وائمه  معصوم است وما نمايندگان حکومت هستيم نباشد که رفتار و اعمال ناپسندمان موجب بدبيني مردم به حکومت شود  و در روز حساب نتوانيم ازخوددفاع کنيم  دراين مقطع  لازمست  باجان  و دل تلاش کنيم تاعقب   ماندگيها جبران شود وکشور جمهوري اسلامي ايران در جهان سربلندباشد اگر اينگونه خدمت کنيم فرمايش جضرت امام خميني (ره) که فرمودند :"ما انقلابمان را به جهان صادر ميکنيم " محقق خواهد شد ومردم جهان به حکومت ايران اعتماد  پيدا خواهند کرد  وبصورت خود جوش خواهان حکومت اسلامي خواهند شد اين يعني  صدور ا نقلاب  اسلامي امروز که حقوق مردم و بيت المال به ماسپرده شده  امانتداري شرط  اول است  وتعلل وکوتاهي وخداي ناکرده حق الناس عقاب سختي دارد وطبق روايات وآموزه هاي ديني جبران آن بعد ازفوت  وقت ميسرنيست وهمه  ما موظفيم درحفظ وحراست از اين  امانت  کوشش کنيم

معاونين ومديران کل اجرائي وفرمانداران وشهرداران وبخشداران ودهياران وکليه پرسنل محترمي که   دراين مقطع باهم کارکرديم اگردر دوران کوتاه خدمتم و درجلسات تندي وياکوتاهي وياقصوري داشتم که قطعا  داشته ام ولي براي پيشبرد کاربوده  ولاغير از شمابزرگواران  خاضعانه ميخواهم اين برادرکوچک خود را عفونمائيد  وبراي همه مسئولين استان آرزوي توفيق خدمت  دارم و از شماخدا حافظي ميکنم.

وبازهم عزت وسربلندي وسلامتي شما رادرکنارخانواده محترمتان ازخداي سبحان  آرزوميکنم  واميدوارم همواره درخدمت به مردم موفق وپيروز  باشيد  درضمن  بنده  مجموعه اي  دارم  بنام :مجتمع  خيريه  اموزشي توانبخشي  رعد کرج  که  خدمات  آموزشي  توانبخشي  را بصورت  صد در صد رايگان به  فرزندان معلول کرج در راستاي  اشتغال اين قشر ارائه ميدهد  اگرمنت  برمن  بگذاريد  از مجموعه  هم که درخيابان برغان شرق  به غرب بعد  از  سازمان  زيباسازي  خيابان شهيد لطيف جباري کوچه شهيد   محمدي   بازديد  کنيد فرزندان  اين مجتمع خوشحال خواهند  شد   مجله تلاش سبز هم  که تقديمتان ميشود متعلق به همين  مجموعه است

غلامرضا احمدي بيداخويدي

مدير كل دفتر فني

  

 

 

 


1393/8/2

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load