دو شنبه 23 فروردين 1400
   English     فارسی
  • مديريت صفحه تنظيم گزارش و مسئوليت صحت مطالب و زمان بندي ارجاع به مراجع دريافت با کاربر است
  • گزارش ها پس از مهر و امضاي مهندس با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر تحويل دبيرخانه مراجع دريافت گردد
   • گزارش را پرينت و به شهرداري مربوطه تحويل و شماره ثبت دبيرخانه را در نسخه دوم خود يادداشت فرماييد
   • براي پرينت کليد ctrl+p  را بزنيد و صفحه 1 را چاپ نماييد.

      

    براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد