چهار شنبه 31 شهريور 1400
   English     فارسی

گزارش مراحل اجرای ساختمان(سازه) SAME E-report -
کد رهگیری :
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت:
مشخصات ملک
کد نوسازی:
پلاک ثبتی:
شماره پروانه ساختمانی:
مالک/وکيل قانوني:
آدرس ملک:
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگی:
تاريخ ارسال:
شماره پروانه اشتغال:
ایمیل :
ردیف خلاصه وضعیت شرح
1 وضعيت استحکام بنا
2 مطابقت با پروانه ساختماني
3 ميزان پيشروي ملک
4 پارکينگ مطابق نقشه مي باشد؟
5 کد کف رعايت شده است؟
6 وضعيت مجاور شرق
7 وضعيت مجاور غرب
8 نصب نرده هاي حفاظتي
9 موارد ايمني
10 وضعيت ادامه اجرا
متن گزارش:
با احترام مرحله گزارش و موارد زیر در مورد پلاک فوق گزارش می گردد.


محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
پلیس ساختمان جهت اقدام لازم:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:
تاریخ ورود به مرجع دریافت ملاک است.
صفحه ارسال: