English     فارسی
حرفه‌مندي نظام‌مهندسي در تعامل يا تقابل؟

طاهره نصر؛ عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي کشور

حرفه‌مندي نظام‌مهندسي در تعامل يا تقابل؟

دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان در حالي به روزهاي اتمام خود نزديک مي شود که ضرورت تقويت توجه جامعه مهندسي به سرنوشت سازمان مردم نهاد نظام مهندسي مسأله اي قابل توجه است. حرفه‌مندي نظام‌مهندسي در تعامل يا تقابل؟

اين در حالي است که سازمان با عمري بيش از دو دهه در راستاي خدمت به مردم و مهندسان گام برداشته و امروز جامعه نياز خود را به مهندسي بيش از قبل احساس مي کند.

در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، اهدافي براي سازمان نظام مهندسي ساختمان تعريف شده است که از آن جمله مي توان به تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخش هاي ساختمان و شهرسازي، تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور، بالابردن کيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي آن، ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه، حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهري، حفظ و افزايش منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي، فراهم ساختن زمينه همکاري کامل ميان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها و تشکل هاي مهندسي و حرفه اي ساختمان و ... اشاره نمود.

لزوم توجه به حمايت از مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها و فضاهاي شهري

دراين ميان شايد بتوان وظيفه فراموش شده سازمان هاي نظام مهندسي را توجه به «حرفه» دانست! زيرا با تعريفي که از واژه «مهندسي» در دايره المعارف‌هاي مختلف آمده است، مهندسي يعني «به کار بردن علوم و فنون به منظور طراحي و يا توسعه ساختارها، از طريق درک کامل ساختمان آن‌ها و يا به منظور پيش‌بيني کردن رفتار آن‌ها تحت شرايط و موقعيت‌هاي ويژه و معين.

ضمن اين که مهندس بايد با تمام جنبه‌هاي مرتبط با موضوع از جمله هدف و کاربرد يک ابزار، مسائل مالي و اقتصادي مرتبط با آن، چگونگي حفظ سلامتي و امنيت انسان و طبيعت حين طراحي، توسعه يا به کارگيري ابزار و وضعيت حقوقي و مالکيت آن، آشنايي کافي داشته باشند».

اما مي توان گفت توجه به حمايت از مردم به عنوان بهره برداران فضاهاي شهري، قرباني توسعه هاي بي رويه و يک جانبه شهري شده است. از ديگر سو، مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها هستند که بايد مورد توجه بيشتر باشند. قطعا تخصص مهندسان در تأمين آسايش و ايمني و امنيت مردم کارساز است. اين مورد در ساخت، تعمير و نگهداري ساختمان ها همواره مورد توجه مي باشد.

بايد شرايط آموزش جديدترين فناوري ها و تکنولوژي هاي صنعت ساختمان به مهندسان فراهم شود

در هدف ديگر قانون به حفظ و افزايش منابع،مواد، انرژي و سرمايه هاي ملي اشاره شده است. سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين خصوص تشکيلاتي فوق العاده و حائز اهميت است.

حمايت از ايده پردازان و مخترعان داخلي، ايجاد فضاهاي تحقيقاتي و پژوهشي، اعطاي گواهينامه هاي تأييد فني براي تکنولوژي هاي وارداتي و تصويب شيوه نامه هاي بومي سازي فناوري ها از جمله اقدامات مؤثر و مفيد سازمان نظام مهندسي در دو دهه اخير بوده است.

قطعا مهندسان حرفه مند به اين مورد اشراف دارند. اما اعضاي هيأت مديره هم بايد شرايط آموزش براي اعضا را به گونه اي فراهم آورند تا جديدترين فناوري ها و تکنولوژي هاي صنعت ساختمان را به اعضا معرفي نمايند و در راستاي آموزش پايدار براي مهندسان گام بردارند. بنابراين جايگاه حرفه اي سازمان نظام مهندسي ساختمان کاملا آشکار است.

نگاه حرفه مند به سازمان نظام مهندسي ساختمان نگاهي ارزشي است که بايد در جامعه تسري يابد. براي اين منظور نيز سازمان ها بايد در زمينه فرهنگ سازي مهندسي گامي جدي بردارند. تفکري که متأسفانه در هيأت مديره هاي دوره هاي قبل کمتر مورد توجه بوده است.

رجحان تعامل بر تقابل

از سويي ديگر بايد دفاع مؤثر از حقوق مهندسان مدنظر اعضاي هيأت مديره باشد. بخشي از اين دفاع مي تواند در تعامل با ساير ارگان ها، در بازتعريف و تبيين اصول اخلاق حرفه‌اي از يکطرف و همچنين تنسيق امور حرفه مهندسي به حرفه‌مندان از سوي ديگر دخيل باشد. به نظر مي رسد تعامل، راهکاري بهتر از تقابل خواهد بود.

چرا که در قانون نظام مهندسي هم به صراحت از فراهم ساختن زمينه همکاري کامل ميان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها و تشکل هاي مهندسي و حرفه اي ساختمان نام برده شده است.

بنابراين به طور مثال با تعامل با شهرداري ها مي توان جايگاه سازمان نظام مهندسي را براي تنسيق امور مهندسي بهبود بخشيد.

در تعامل با وزارت راه و شهرسازي ميتوان علاوه بر ارتقاي جايگاه حرفه مند سازمان نظام مهندسي، در سياست هاي مربوط به تشکل هاي مهندسي نيز جايگاه مطلوب تري را تصور نمود. به گونه اي که جلب مشارکت حرفه اي مهندسان در تهيه و اجراي طرح هاي توسعه آباداني کشور مدنظر باشد که اين مورد نيز به وضوح در بند دهم از ماده دوم قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگسازي به عنوان پيش زمينه و مولفه اصلي فعاليت هاي سازمان

نگاهي ديگر به سازمان نظام مهندسي ساختمان را مي توان نگاهي براي فرهنگ سازي در زمينه تفکر مهندسي دانست. فرهنگ، پيش زمينه و مقدمه اقتصاد و هر موضوع ديگري است، قطعا فرهنگ از مؤلفه هاي اصلي در تمام ابعاد جامعه محسوب مي شود، بايد توجه داشت که اگر در هر زمينه فرهنگ صحيح وجود نداشته باشد، نبايد انتظار پيشرفت و توسعه را نيز داشت.

از اين رو بايد توجه داشت که تلاش براي مهندسي ساختن ابنيه، خود تا حدود زيادي مي تواند بر اقتصاد نيز تأثيرگذار باشد، چرا که افزايش طول عمر ساختمان و کاهش زمان باعث کاهش صحيح هزينه هاي ساخت شده و مي توان سرمايه هاي ملي و مردمي را نيز حفظ کرد که اين مورد نيز در بند هفتم از ماده دوم قانون نظام مهندسي ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

در اين راستا از وظايف سازمان مي توان به رعايت بهينه اصول فني، استانداردسازي و توجه به کيفيت مصالح و مقاوم سازي ساختمان ها به عنوان يک ضرورت توجه نمود. از سويي ديگر، قانونگذار تعيين مجري ذي‌صلاح را ضروري مي داند و طبق اين قانون همه ساختمان ها بايد توسط يک فرد ذي‌صلاح به نام مجري نظارت شده تا براي ساختمان شناسنامه فني صادر شود و کيفيت و صحت اجرا قابل اطمينان باشد.

بر پايه همين نياز فني عرصه ساختمان سازي شهري و در راستاي اعتلاي سطح کيفي اجراي ساختمان هاي شهري، واگذاري انحصاري اجراي پروژه هاي ساخت و ساز شهري به مجريان ذيصلاح بايد در سياست کاري سازمان نظام مهندسي قرار گيرد و اعضاي هيأت مديره از حيثيت حرفه اي مهندسان دفاع نمايند.

انتشار مطالب در زمينه مهندسي و ساخت و ساز و نيز سيماي شهر قطعا نوعي فرهنگ سازي در زمينه مهندسي و آشنايي با افکار مهندسي خواهد بود.

بايد توجه داشت که رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه مستلزم اطلاع رساني صحيح و مستمر است که بايد با مطالعه ساختاري و توليد دانش و از طريق اقدامات و برنامه ريزي هاي كارشناسانه، خلاقانه و آگاهانه توسط هيأت مديره ها به سمت فرهنگسازي براي اقشار مختلف جامعه گام برداشت

 


1397/8/1

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه