English     فارسی
حرفه‌مندي نظام‌مهندسي در تعامل يا تقابل؟

طاهره نصر؛ عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي کشور

حرفه‌مندي نظام‌مهندسي در تعامل يا تقابل؟

دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان در حالي به روزهاي اتمام خود نزديک مي شود که ضرورت تقويت توجه جامعه مهندسي به سرنوشت سازمان مردم نهاد نظام مهندسي مسأله اي قابل توجه است. حرفه‌مندي نظام‌مهندسي در تعامل يا تقابل؟

اين در حالي است که سازمان با عمري بيش از دو دهه در راستاي خدمت به مردم و مهندسان گام برداشته و امروز جامعه نياز خود را به مهندسي بيش از قبل احساس مي کند.

در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، اهدافي براي سازمان نظام مهندسي ساختمان تعريف شده است که از آن جمله مي توان به تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخش هاي ساختمان و شهرسازي، تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور، بالابردن کيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي آن، ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه، حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهري، حفظ و افزايش منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي، فراهم ساختن زمينه همکاري کامل ميان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها و تشکل هاي مهندسي و حرفه اي ساختمان و ... اشاره نمود.

لزوم توجه به حمايت از مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها و فضاهاي شهري

دراين ميان شايد بتوان وظيفه فراموش شده سازمان هاي نظام مهندسي را توجه به «حرفه» دانست! زيرا با تعريفي که از واژه «مهندسي» در دايره المعارف‌هاي مختلف آمده است، مهندسي يعني «به کار بردن علوم و فنون به منظور طراحي و يا توسعه ساختارها، از طريق درک کامل ساختمان آن‌ها و يا به منظور پيش‌بيني کردن رفتار آن‌ها تحت شرايط و موقعيت‌هاي ويژه و معين.

ضمن اين که مهندس بايد با تمام جنبه‌هاي مرتبط با موضوع از جمله هدف و کاربرد يک ابزار، مسائل مالي و اقتصادي مرتبط با آن، چگونگي حفظ سلامتي و امنيت انسان و طبيعت حين طراحي، توسعه يا به کارگيري ابزار و وضعيت حقوقي و مالکيت آن، آشنايي کافي داشته باشند».

اما مي توان گفت توجه به حمايت از مردم به عنوان بهره برداران فضاهاي شهري، قرباني توسعه هاي بي رويه و يک جانبه شهري شده است. از ديگر سو، مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها هستند که بايد مورد توجه بيشتر باشند. قطعا تخصص مهندسان در تأمين آسايش و ايمني و امنيت مردم کارساز است. اين مورد در ساخت، تعمير و نگهداري ساختمان ها همواره مورد توجه مي باشد.

بايد شرايط آموزش جديدترين فناوري ها و تکنولوژي هاي صنعت ساختمان به مهندسان فراهم شود

در هدف ديگر قانون به حفظ و افزايش منابع،مواد، انرژي و سرمايه هاي ملي اشاره شده است. سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين خصوص تشکيلاتي فوق العاده و حائز اهميت است.

حمايت از ايده پردازان و مخترعان داخلي، ايجاد فضاهاي تحقيقاتي و پژوهشي، اعطاي گواهينامه هاي تأييد فني براي تکنولوژي هاي وارداتي و تصويب شيوه نامه هاي بومي سازي فناوري ها از جمله اقدامات مؤثر و مفيد سازمان نظام مهندسي در دو دهه اخير بوده است.

قطعا مهندسان حرفه مند به اين مورد اشراف دارند. اما اعضاي هيأت مديره هم بايد شرايط آموزش براي اعضا را به گونه اي فراهم آورند تا جديدترين فناوري ها و تکنولوژي هاي صنعت ساختمان را به اعضا معرفي نمايند و در راستاي آموزش پايدار براي مهندسان گام بردارند. بنابراين جايگاه حرفه اي سازمان نظام مهندسي ساختمان کاملا آشکار است.

نگاه حرفه مند به سازمان نظام مهندسي ساختمان نگاهي ارزشي است که بايد در جامعه تسري يابد. براي اين منظور نيز سازمان ها بايد در زمينه فرهنگ سازي مهندسي گامي جدي بردارند. تفکري که متأسفانه در هيأت مديره هاي دوره هاي قبل کمتر مورد توجه بوده است.

رجحان تعامل بر تقابل

از سويي ديگر بايد دفاع مؤثر از حقوق مهندسان مدنظر اعضاي هيأت مديره باشد. بخشي از اين دفاع مي تواند در تعامل با ساير ارگان ها، در بازتعريف و تبيين اصول اخلاق حرفه‌اي از يکطرف و همچنين تنسيق امور حرفه مهندسي به حرفه‌مندان از سوي ديگر دخيل باشد. به نظر مي رسد تعامل، راهکاري بهتر از تقابل خواهد بود.

چرا که در قانون نظام مهندسي هم به صراحت از فراهم ساختن زمينه همکاري کامل ميان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها و تشکل هاي مهندسي و حرفه اي ساختمان نام برده شده است.

بنابراين به طور مثال با تعامل با شهرداري ها مي توان جايگاه سازمان نظام مهندسي را براي تنسيق امور مهندسي بهبود بخشيد.

در تعامل با وزارت راه و شهرسازي ميتوان علاوه بر ارتقاي جايگاه حرفه مند سازمان نظام مهندسي، در سياست هاي مربوط به تشکل هاي مهندسي نيز جايگاه مطلوب تري را تصور نمود. به گونه اي که جلب مشارکت حرفه اي مهندسان در تهيه و اجراي طرح هاي توسعه آباداني کشور مدنظر باشد که اين مورد نيز به وضوح در بند دهم از ماده دوم قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگسازي به عنوان پيش زمينه و مولفه اصلي فعاليت هاي سازمان

نگاهي ديگر به سازمان نظام مهندسي ساختمان را مي توان نگاهي براي فرهنگ سازي در زمينه تفکر مهندسي دانست. فرهنگ، پيش زمينه و مقدمه اقتصاد و هر موضوع ديگري است، قطعا فرهنگ از مؤلفه هاي اصلي در تمام ابعاد جامعه محسوب مي شود، بايد توجه داشت که اگر در هر زمينه فرهنگ صحيح وجود نداشته باشد، نبايد انتظار پيشرفت و توسعه را نيز داشت.

از اين رو بايد توجه داشت که تلاش براي مهندسي ساختن ابنيه، خود تا حدود زيادي مي تواند بر اقتصاد نيز تأثيرگذار باشد، چرا که افزايش طول عمر ساختمان و کاهش زمان باعث کاهش صحيح هزينه هاي ساخت شده و مي توان سرمايه هاي ملي و مردمي را نيز حفظ کرد که اين مورد نيز در بند هفتم از ماده دوم قانون نظام مهندسي ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

در اين راستا از وظايف سازمان مي توان به رعايت بهينه اصول فني، استانداردسازي و توجه به کيفيت مصالح و مقاوم سازي ساختمان ها به عنوان يک ضرورت توجه نمود. از سويي ديگر، قانونگذار تعيين مجري ذي‌صلاح را ضروري مي داند و طبق اين قانون همه ساختمان ها بايد توسط يک فرد ذي‌صلاح به نام مجري نظارت شده تا براي ساختمان شناسنامه فني صادر شود و کيفيت و صحت اجرا قابل اطمينان باشد.

بر پايه همين نياز فني عرصه ساختمان سازي شهري و در راستاي اعتلاي سطح کيفي اجراي ساختمان هاي شهري، واگذاري انحصاري اجراي پروژه هاي ساخت و ساز شهري به مجريان ذيصلاح بايد در سياست کاري سازمان نظام مهندسي قرار گيرد و اعضاي هيأت مديره از حيثيت حرفه اي مهندسان دفاع نمايند.

انتشار مطالب در زمينه مهندسي و ساخت و ساز و نيز سيماي شهر قطعا نوعي فرهنگ سازي در زمينه مهندسي و آشنايي با افکار مهندسي خواهد بود.

بايد توجه داشت که رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه مستلزم اطلاع رساني صحيح و مستمر است که بايد با مطالعه ساختاري و توليد دانش و از طريق اقدامات و برنامه ريزي هاي كارشناسانه، خلاقانه و آگاهانه توسط هيأت مديره ها به سمت فرهنگسازي براي اقشار مختلف جامعه گام برداشت

 


1397/8/1

پنجشنبه 28 شهريور 1398

قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا ...بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي ...با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد ...ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس ...علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري ...اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ ...الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده ...
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7208 مرتبه نمایش این صفحه: 7665 مرتبه