English     فارسی
۹ تهديد فروريزش معابر تهران

افته‌هاي سه نهاد دولتي و خصوصي درباره امواج هشت ماه اخير فروريزش‌ها در پايتخت که پنج حادثه بزرگ را در مناطق مختلف شهر تهران رقم زد نشان مي‌دهد: مطابق تحقيقات اوليه مجموعه عوامل طبيعي و انساني، زمين تهران را سست و ساکنان دست‌کم ۱۰ منطقه شهر تهران را با خطر زيرزميني روبه‌رو کرده است.

به گزارش اقتصادنيوز ، بررسي‌هاي از نتايج تحقيقاتي که از سوي سازمان زمين‌شناسي کشور، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي و کميسيون کشاورزي، آب و صنايع‌غذايي اتاق تهران در فواصل زماني مختلف طي ماه‌هاي اخير انجام شده است، مشخص مي‌کند: اگرچه کل شهر تهران(هم مناطق شمالي و هم مناطق جنوبي) از ناحيه فروريزش‌ها با تهديد رو‌به‌رو هستند اما درحال حاضر 10 منطقه جنوبي شهر با سه ويژگي جمعيت زياد، متراکم به لحاظ حجم تردد جمعيت در روز و حجم جمعيت ساکن در شب و همچنين حاوي ساختمان‌هاي به شدت فرسوده و مستعد تخريب با حداکثر ريسک ناشي از بروز پديده فروريزش مواجه هستند. طوري که اين ريسک مدفون که در ماه‌هاي اخير منجر به تشکيل حفره‌هاي ناگهاني بزرگ با شعاع بيش از 10 متر در چند منطقه شهر شده 9تهديد زيرزميني را ابتدا براي مناطق پرخطر و به تبع براي کل پايتخت به وجود آورده است.

بخش‌هايي از مناطق 9،10،11،12 و 15 و مناطق 16 تا 20 که محل سکونت 40 درصد جمعيت تهران هستند و سست‌ترين ساختمان‌ها را به لحاظ فرسودگي دارند از محل پديده فروريزش(در صورت وقوع) با 9 تهديد ثانويه مواجه هستند.

در صورت فرونشست در اين 10 منطقه تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند. بروز پديده فروريزش و تبعات ناشي از آن از آنجا قابل توجه است که بخش‌هايي از مناطق 9،10،11،12 و 15 و مناطق 16 تا 20 کمتر از يک پنجم مساحت شهر تهران را تشکيل مي‌دهند، بنابراين از يکسو کانون جمعيتي پايتخت هستند و از سوي ديگر مرکز مستعد فروريزش محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين مناطق جنوبي، 6 شهرستان و اقع در حريم جنوب استان تهران نيز با حداکثر خطر فرونشست نسبت به 12‌منطقه شمالي، غربي و شرقي رو به رو هستند.

اين موضوع در بررسي ابعاد حادثه 27 آذرماه فرونشست در خيابان مولوي در مقايسه با حادثه 11 شهريورماه فرونشست خيابان پيامبر به خوبي تاييد مي‌شود که ميان تراکم جمعيت يا قديمي بودن محله با شدت حادثه فرونشست رابطه مستقيم وجود دارد. طوري که حفره ايجاد شده در خيابان مولوي ناشي از فرونشست منجر به تخليه ساکنان دو کوچه اطراف محل حادثه شد.در 10 منطقه پر ريسک به لحاظ خطر بروز فرونشست مطابق با آخرين برآورد سالنامه آماري شهرداري تهران که در سال 93 گردآوري شده است معادل سه ميليون و 137 هزار نفر جمعيت ساکن شب سکونت دارند که معادل 40 درصد کل جمعيت پايتخت را تشکيل مي‌دهد. اين در حالي است که جمعيت روز مستقر در اين مناطق به خاطر تمرکز مراکز شغلي پرجمعيت (از جمله بازار تهران) به مراتب بيش از جمعيت روز ساير مناطق شهر تهران است. در اين ميان عمده محله‌هاي واقع در محدوده بافت فرسوده تهران نيز در اين 10 منطقه قرار دارند. بنابراين اگرچه مطابق يافته‌هاي سه نهاد تحقيقاتي کل پايتخت با درجات مختلف در معرض خطر فروريزش قرار دارند اما بروز اين حادثه در 10 منطقه جنوبي شهر مي‌تواند شدت آسيب و ميزان خسارت ناشي از اين خطر را به مراتب افزايش دهد.

امواج فرونشست‌هاي تهران که مطابق بررسي‌ها فعلا قابل پيش‌بيني نيست و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد از دو دسته عوامل طبيعي و انساني نشات مي‌گيرد. عامل طبيعي دخيل در بروز پديده فروريزش در يافته‌هاي مراکز تحقيقاتي ياد شده، خشکسالي طبيعي و بلندمدت در استان است که «بدهي انباشته منابع آبي استان تهران به طبيعت» را افزايش داده و چون اين بدهي ناشي از تخليه سفره‌هاي زيرزميني در بلندمدت شکل گرفته بنابراين در کوتاه‌مدت به واسطه بارش‌هاي مقطعي برطرف نخواهد شد.

عوامل انساني ايجادکننده امواج فرونشست در تهران نيز شامل سه گروه مي‌شود. گروه اول برداشت بي‌رويه از چاه‌هاي مجاز آب و همچنين حفر چاه‌هاي غيرمجاز است که البته کارشناسان اين موضوع را به نوعي پيامد خشکسالي عنوان مي‌کنند. طبق آمار رسمي در حال حاضر در استان تهران 15 هزار و 982 حلقه چاه مجاز وجود دارد که در مقايسه با 196 هزار حلقه چاه مجاز در کشور مشخص مي‌شود 8 درصد از چاه‌هاي آب سراسر کشور در استان تهران قرار دارد که از نظر کارشناسان به برداشت بي‌رويه از آبخوان‌ها (سفره‌هاي زيرزميني) تعبير مي‌شود. در حال حاضر استان تهران رتبه ششم را بين 31 استان کشور از نظر بيشترين برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني دارا است.

با اين حال گفته مي‌شود تعداد چاه‌هاي غيرمجاز نيز رقم قابل توجه و نگران‌کننده‌اي است.

در کل کشور 150 هزار حلقه چاه غيرمجاز فعال است و در تهران برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني معادل 7/ 2 ميليارد مترمکعب در سال برآورد شده که با اين هجوم در حال حاضر 20 تا 40 درصد نياز آبي پايتخت در سه حوزه کشاورزي، آب شرب و فضاي سبز به‌صورت مستقيم از سفره‌هاي آب زيرزميني تامين و برداشت مي‌شود. دومين عامل انساني ايجادکننده فرونشست در شهر تهران فرسودگي لوله‌ها و تاسيسات شهري است که نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير عمليات ترميم و نوسازي شبکه‌ها و لوله‌هاي آب به شکل کامل پيگيري نشده است. سومين عامل از گروه عوامل انساني تاثيرگذار در بروز فرونشست‌ها به حفاري‌هاي مترو و ساير حفاري‌هاي پايتخت مربوط مي‌شود که طبق مطالعات صورت گرفته نقش اين عامل پررنگ‌تر از دو عامل اول است و در عين حال به راحتي امکان مهار خطر ناشي از اين عامل در بروز فرونشست‌هاي شهري وجود دارد.

در اين خصوص تحقيقات مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي درباره ابعاد و جزئيات تاثيرگذاري عامل حفاري‌هاي مترو در فرونشست‌ها نشان مي‌دهد: تحت تاثير نقص در کارگاه‌هاي عمراني زير سطح تهران و عدم ملاحظات عمومي در حفاري‌ها، مناطق جنوبي و فرسوده پايتخت که با پنج ويژگي خاص به لحاظ جنس خاک روبه‌رو هستند، حفاري‌هاي مترو حادثه‌ساز شده و ريسک فرونشست ناشي از حفاري در تهران را افزايش داده است. باتوجه به احداث خطوط 6 و 7 مترو که از شمال و شمال غرب به جنوب پايتخت امتداد پيدا کرده اگرچه اوايل امسال دو حادثه در غرب تهران و در اطراف کارگاه‌هاي مترو اتفاق افتاد اما حادثه خيابان مولوي نشان داد پتانسيل ريزش با تحريک زمين از ناحيه حفاري در مناطق تاريخي و فرسوده تهران در بالاترين ريسک قرار دارد. ويژگي خاک و مشخصات زيرسطحي 10 منطقه مستعد فروريزش در جنوب تهران مشخص مي‌کند: پنج ويژگي شامل اينکه مغار يا حفره‌هاي قديمي در زيرسطح اين مناطق بيش از ساير مناطق است، وجود قنوات و رگه‌هاي آب در زير سطح اين مناطق خطر فروريزش را بالا برده، در اين مناطق چسبندگي کم خاک‌هاي زيرسطحي يک واقعيت است که در اثر ارتعاش حاصل از حفاري مي‌تواند به ريزش زمين منجر شود، حجم خاک دستي در اين مناطق بسيار زياد است و ضمن آنکه ابنيه تاريخي مدفون در اين مناطق (حمامي که در خيابان مولوي بعد از فرونشست زمين کشف شد) بيشتر است. همه اين ويژگي‌ها احتمال فروريزش ناشي از افت سفره‌هاي زيرزميني را در جنوب پايتخت نسبت به مناطق شمال افزايش داده است.

مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، «راه مهار مهم‌ترين عامل انساني فرونشست‌ها در تهران» را در قالب دو توصيه فني به مديريت شهري تهران معرفي کرده است. توصيه اول آنکه حفاري تا عمق 25 متر به‌عنوان حفاري‌هاي حساس تلقي ‌شود به اين معني که در قسمت‌هايي از فعاليت‌هاي عمراني مترو که عمليات حفاري در عمق کم انجام مي‌شود پروژه با حداکثر اقدامات احتياطي پيش رود. توصيه دوم آنکه بايد قبل از هر نوع حفاري جديد در تهران ابتدا تحقيقات و مطالعه فني در سطح فوقاني کارگاه‌هاي حفاري مترو (سطح مابين روي زمين و محل احداث مترو در زيرزمين) انجام شود.

سنجش خطر پديده فرونشست

کارشناسان معتقدند: در صورتي که اين توصيه‌ها براي مهار خطر فرونشست لحاظ نشود تبعات ناشي از بروز حادثه فرونشست در 10 منطقه جنوبي شهر و سپس ساير مناطق شهري به شکل 9 تهديد ثانويه بروز پيدا مي‌کند. تهديد اوليه اينکه باعث تلفات انساني گسترده خواهد شد. چراکه شدت و ابعاد تلفات به دليل بالابودن ميزان فرسودگي ساختمان‌ها و تراکم جمعيت زياد در جنوب شهر نسبت به ساير مناطق شهر بيشتر است. همچنين يکي از مهم‌ترين تبعات بروز فرونشست در اين 10 منطقه در حوزه زيست محيطي خواهد بود. فرونشست در مناطق جنوبي به دليل وجود اراضي کشاورزي در حريم جنوبي پايتخت باعث از بين رفتن اين اراضي و فضاي سبز شهر تهران مي‌شود و نهايتا تصفيه هواي پايتخت را کند و باعث بروز گردوغبار در هواي شهر خواهد شد.

تخريب تاسيسات زيرزميني نيز از ديگر تبعات اين پديده براي شهر تهران محسوب مي‌شود. تاسيسات زيرزميني شامل خطوط اصلي و فرعي گاز، آب، فاضلاب و مترو با طول 5 هزار و 320 کيلومتر است که تخريب آن کل سرويس‌دهي خدمات در تهران را از مدار خارج مي‌کند. کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب نيز از ديگر تبعات بروز پديده فرونشست براي مناطق جنوبي شهر است. اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر از تبعات ديگر اين پديده به ويژه در مناطق جنوبي شهر است. چراکه اصلي‌ترين محورهاي جابه‌جايي کالا و مسافر (اتوبان قم، آزادراه ساوه، ايستگاه‌هاي راه‌آهن، 2 کيلومتر خط مترو در محدوده مرکزي تهران و همچنين فرودگاه) در اين 10 منطقه جنوبي و پرخطر شهر قرار گرفته‌اند که به شدت از محل فرونشست با تهديد تخريب مواجه هستند.همچنين وجود مراکز مستعد اشتعال يا انفجار شامل 96 کيلومتر خط انتقال سوخت و انبارهاي نفت و پالاشگاه و 66 جايگاه بنزين و گاز در 10 منطقه پرريسک از لحاظ بروز خطر فروريزش واقع شده‌اند. ضمن آنکه 21 دهنه پل از حدود 140 پل موجود در شهر تهران که محل تردد خودروهاي شخصي و نيازمند بازسازي فوري اند در اين 10 منطقه مستقر هستند. گزارش‌هاي مراکز مطالعاتي نشان مي‌دهد که برخي از 21 پل مستقر در اين مناطق با فرونشست‌هاي هشت ماه اخير دچار ترک و شکاف شده‌اند. علاوه بر اين کارشناسان با تکيه بر اين موضوع که فرونشست از جمله مخاطرات زمين است که داراي حرکتي کند و بطئي بوده عقيده دارند که اين عامل در بلندمدت آثار مخرب خود را نشان مي‌دهد. ضمن آنکه بدترين شکل ممکن براي بروز تبعات و خسارت‌هاي ناشي از بروز پديده فرونشست زماني رخ خواهد داد که با زمين‌لرزه به‌صورت همزمان رخ دهد و مي‌تواند خسارت و تلفاتي به مراتب بيشتر به وجود آورد. به تعبير ديگر همزماني رويداد زمين لرزه در اراضي در معرض فرونشست مي‌تواند نتايج ناشي از رويداد يک زمين‌لرزه غيرمخرب يا نسبتا مخرب را به يک زلزله خسارت بار و پرتلفات تغيير داده و فاجعه انساني به دنبال داشته باشد.

 


1397/10/17

سه شنبه 28 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ندارند



   بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است



   شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي کند



   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.



   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند



   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند



   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود



   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد



   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.



   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند



   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است



   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي



   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد



   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود



   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود



   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟



   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند



   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است



   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است



   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند



   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد



   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند



   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!



   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد



   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد



   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است



   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند



   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله



   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است



   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز



   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند



   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟



   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت



   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند



   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند



   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد



   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران



   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد



   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود



   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد



   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم



   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.



   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند



   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند



   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند



   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود



   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است



   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند



   با فساد مبارزه مي‌کنم



   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند



   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد



   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند



   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد



   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است



   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد



   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است



   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد



   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند



   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند



   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است



    


        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   • در صورت داشتن ارتباطات در شهرداري ها با ما تماس حاصل فرماييد.
   معرفي ناظران به دوستان!
   logo-samandehi
   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4426 مرتبه نمایش این صفحه: 4800 مرتبه