يکشنبه 24 تير 1397
   English     فارسی

 عضويت دربانک اطلاعات ناظران   

  • شناسه  کاربري را کد ملي خودتان و کلمه عبور عددي 6 رقمي باشد که فراموشتان نگردد 
  •  شماره تلفن همراه بدون خط تيره وارد شود
  • قبل از وارد کردن شناسه کاربري و کلمه عبور انتخابي آنها را يادداشت و در مکاني مناسب حفظ نماييد
  • فقط نام و نام خانوادگي به فارسي نگارش شود و در بقيه حالات، صفحه کليد در حالت انگليسي باشد. 
  • (با alt+shift صفحه فارسي يا انگليسي مي شود)
  • دقت کنيد کليد Caps Lock روشن نباشد
  • شرکت ها و دفاتر حقوقي در قسمت نام و نام خانوادگي اسم شرکت خود را به فارسي درج نمايند
  • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است. 
  • ثبت نام بيش از يک بار موجب بروز اخطار کاربري ميگردد
بستر الکترونيکيکاهش سفرهاي شهريابتکاري بي نظيرگزارشها کلاه هاي ايمنيارتباط سهرداري شوراراه اندازي سيستمخبرهاي نظام مهندسياسپانسر مي پذيردثبت نام کنيدبنر1 اصلي ناظرانگزارشهاي ناظرانمهندسان حق دارندلايحه انتظاميتلگرام پشتيبانيمحل تبليغاتسريعترين روش جلوگيريبررسي وضعيت کاربريبنرهاي کار و هشدار و عکسعشق بي توقعالکامپ2010شهروند الکترونيکهشدارهاي ناظران حاضرانبابايي - هشدارهاي ناظران ereportاول ايمنيبنر اوليه ناظرانعکس ذره بينکپي برداري ممنوع