دو شنبه 07 خرداد 1397
   English     فارسی

 عضويت دربانک اطلاعات ناظران   

  • شناسه  کاربري را کد ملي خودتان و کلمه عبور عددي 6 رقمي باشد که فراموشتان نگردد 
  •  شماره تلفن همراه بدون خط تيره وارد شود
  • قبل از وارد کردن شناسه کاربري و کلمه عبور انتخابي آنها را يادداشت و در مکاني مناسب حفظ نماييد
  • فقط نام و نام خانوادگي به فارسي نگارش شود و در بقيه حالات، صفحه کليد در حالت انگليسي باشد. 
  • (با alt+shift صفحه فارسي يا انگليسي مي شود)
  • دقت کنيد کليد Caps Lock روشن نباشد
  • شرکت ها و دفاتر حقوقي در قسمت نام و نام خانوادگي اسم شرکت خود را به فارسي درج نمايند
  • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است. 
  • ثبت نام بيش از يک بار موجب بروز اخطار کاربري ميگردد
گزارشها کلاه هاي ايمنيبستر الکترونيکيکاهش سفرهاي شهريابتکاري بي نظيربنر1 اصلي ناظرانکارگاه هاي آموزشي ناظرانارتباط سهرداري شوراراه اندازي سيستمگزارشهاي ناظرانمهندسان حق دارندورکشاپ ناظرانلايحه انتظاميالکامپ2010سريعترين روش جلوگيريبررسي وضعيت کاربريبنرهاي کار و هشدار و عکسعشق بي توقعاول ايمنيشهروند الکترونيکعکس ذره بينکپي برداري ممنوعبنر اوليه ناظرانمحل تبليغات