سه شنبه 29 خرداد 1397
   English     فارسی
اصلي ترين بحث اين است که ما فرآيندها را اصلاح کنيم

وزيرراه وشهرسازي در حاشيه همايشHSE مطرح کرد:

اطمينان دارم مهندسان از بخش‌نامه عدم تعارض استقبال مي‌کنند/ مانع از ايجاد تعارض منافع شويم

وزير راه وشهرسازي در حاشيه اولين جشنواره ملي نشان تعالي HSEضمن تبريک روز مهندس و ابراز اميدواري بابت اينکه سازمان نظام مهندسي بتواند به ماموريت‌هاي اصلي خود جامه عمل بپوشاند درعين حال بخش نامه عدم تعارض منافع را مقدمه اي بر رعايت مقررات ايمن‌سازي ساختان‌ها تلقي کرد وگفت: اطمينان دارم که جامعه مهندسي وسازمان‌هاي نظام مهندسي از اين بخش نامه استقبال خواهند کرد. اطمينان دارم مهندسان از بخش‌نامه عدم تعارض استقبال مي‌کنند/ مانع از ايجاد تعارض منافع شويم

به گزارش خبرنگار «صما» عباس آخوندي ظهرامروز درحاشيه اولين جشنواره تعاليHSE درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينکه بخش نامه عدم تعارض چه پيامدهاي مثبتي براي صنعت ساختمان خواهد داشت ضمن توضيح اين مطلب که جامعه بايد بتواند به اقدامات وخدمات مهندسي اطمينان کامل کند و مهندسان به عنوان يک مرجع قابل قبول درجامعه نقش آفريني داشته باشند گفت : با اين رويکرد مدتي است که دولت بحث اخلاق مهندسي را که عمدتا متکي به عدم تعارض منافع بوده است را مطرح کرده و در اين موضوع آيين نامه در هيات وزيران به تصويب و متعاقب آن آيين نامه ودستورالعمل‌هايي ابلاغ کرده است.

وزير راه و شهرسازي با يادآوري اين موضوع که با اين نگاه اقدام به اصلاح دستورالعمل‌هاي قبلي کرديم خاطرنشان ساخت: حرف اساسي ما اين است که تمام کساني که در حوزه عمومي چه دولت، شهرداري و شرکت‌هايي دولتي قرار دارند که نهايتا بايد يک فعاليت مهندسي را نظارت، کنترل و تاييد کنند نبايد در موضوع اجرا و طراحي مسووليت داشته باشند چرا که اگر دو طرف ميز بنشينند امکان و احتمال خطا وجود دارد.

آخوندي تاکيد کرد: آن چيزي که مي تواند درجامعه اين اطمينان را ايجاد کند اين است که مهندسان به اين اخلاق عمومي وفادار باشند و به آن عمل مي‌کنند. به همين خاطر اين موضوع در صدر برنامه هاي وزارتخانه راه وشهرسازي قرارگرفت و موضوع را با سازمان نظام مهندسي مطرح کرديم ومطمين هستيم که سازمان‌هاي نظام مهندسي در سراسرکشور وهمچنين همه مهندسان از اين امر استقبال خواهند کرد.

وزير راه و شهرسازي خاطرنشان ساخت: البته اين موضوع، افزون بربحث اخلاق عمومي و ايجاد اعتماد جامعه به مهندسان از جهت تفکيک شغل بسيار مهم است تا مهندسان جوان وکساني که وارد بازارکار مي‌شوند بتواند به مشاغل طراحي، نظارت و اجرا دسترسي داشته باشند.

آخوندي با تاکيد بر اينکه اصلي ترين بحث اين است که ما فرآيندها را اصلاح کنيم و مانع از ايجاد تعارض منافع شويم تا اگر خداي نکرده درفرآيندها تخلفي رخ داد، افراد منفعتي در اغماض فرايندها نداشته باشند اظهار داشت : بنابراين بحث عدم تعارض منافع مقدمه اي بر رعايت ايمن سازي ساختمان‌ها است و براي افزايش ايمني البته مقررات خاص آن موجود است ولي همه مهندسان بايد نسبت به اين موضوع آموزش ببيند.

منبع صما


1396/12/6


سررشته زندگي
هر لحظه اي كه به دليل رفتار ديگران با تشويش، نااميدي، اندوه، خشم يا رنجيدگي مي گذراني، لحظه اي ست كه سررشتهء زندگي را از دست داده اي.
«وين داير»

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي استتجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلاميلايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايمتوزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه نداردرفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شودوزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداختتبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي استباتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کننداز دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيدشهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شودوزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنندوزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام استبرخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌انددولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کردبي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شدانتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسيتغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهدمقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنياگمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست استهيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را نداردبخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شودعزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايرانخطر گسلش سطح زمين در اثر زلزله در مناطق شهري و کلانشهرها از مسايلي است که بايد در طرح‌هاي کاربري اراضي شهري، مقررات و ضوابط ساخت و ساز و نيز بررسي ژئوتکنيکي پروژه‌ها مورد توجه قرار گيردوزير راه و شهرسازي از برخورد قاطع با افرادي خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دريافت ۵درصد حق‌الزحمه را مي‌کنندبرداشت هاي دوگانه از قانون باعث بروز مشکلاتوجود از هم گسيختگي اجتماعي و بحران هويت در تهران و ديگر شهرهاي ايران نياز به اثبات نداردمتخلفان به شوراي انتظامي سازمان‌هاي نظام مهندسي معرفي و با آنها برخورد مي‌شودبراي آباداني ايران و راست کردن کجي‌ها بيش از اين بايد هزينه بدهيم و من آماده‌امفرازوفرودهاي سازمان نظام‌مهندسي در سالي که گذشتدليل رکود در بازار مسکن، تشديد رکود اقتصادي استضعف نظام مهندسي در پاسخگويي به نيازهاي مهندساننگاهي لطيف و رندانه به برخي از رخدادهاي حوزه ساختمان با عنوان «ترين‌هاي صنعت ساختمان»دستور ابلاغ به کليه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمانمسکن يک بخش فرابخشي است و در اين حوزه بايد استانداردها به روز رساني شودوزارت راه و شهرسازي در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسي ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسي اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير آخوندي نيز در اين راستا صورت گرفت، اما رئيس سازمان نظام مهندسي در برابراصلاحات مقاومت مي کندتفکيک نظارت از بازرسي نه تنها مسئوليت هاي حين ساخت شفاف مي شود، بلکه مي توان پيش بيني کرد مهندسان بيشتري تا دوبرابر وضع کنوني به کار گمارده شوندlogo-samandehi
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 13057 مرتبه نمایش این صفحه: 13565 مرتبه