سه شنبه 29 خرداد 1397
   English     فارسی
تعيين محدوده اختيار و تکليف شهرداري‌ها در موضوع کنترل ساختمان

 

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت طي نامه اي ۴ بندي، به وزير راه و شهرسازي، تکليف محدوده اختيار و تکليف شهرداري ها در موضوع کنترل ساختمان را تعيين کرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، متن نامه اسماعيل عباسي سرپرست معاونت امور حقوقي دولت به عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به شرح زير است:

با سلام و احترام

پيرو مذاکرات مطروح در جلسه ۱۳۹۶.۷.۲۹ در دفتر جنابعالي در خصوص آيين نامه کنترل ساختمان و در پاسخ به سوال طرح شده در آن جلسه راجع به محدوده اختيار يا تکليف شهرداري‌ها در موضوع کنترل ساختمان به استحضار مي‌رساند:

۱.هم به لحاظ اصول و مباني و هم بر اساس قوانين ومقررات معتبر و لازم الاجراي موجود، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي که در فرآيند احداث ساختمان ايفاي نقش کرده و مدخليت دارند از يک طرف مي‌بايست هم داراي اختيارات و هم واجد وظايف لازم براي ايفاي نقش خود در اين فرآيند باشند  و از طرف ديگر بايد حدود اختيارات و وظايف هريک از اين اشخاص و نيز ارتباط منطقي و قابل اجراي اين وظايف و اختيارات به درستي و شفافيت تدوين و تنظيم شود و به علاوه مي بايست آثار و تبعات اجرايي، حقوقي و قانوني مترتب بر هر دسته از وظايف و اختيارات در نظام حقوقي و قضايي کشور موردبررسي و شفاف سازي قرار گيرد.

بر مبناي نکته کلي مذکور، بدوا لازم است کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتي يا غيردولتي که در عمل و نيز در چارچوب قوانين و مقررات در امر کنترل ساختمان (رعايت و نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) مدخليت دارند به طور دقيق احصاء گردند و سپس وظايف و اختيارات آنها موردحکم قرار گيرد. قدر مسلم از اشخاصي که در فرآيند احداث ساختمان ذيمدخل بوده و در نتيجه داراي وظايف و اختيارات هستند عبارتند از:

الف- پيمانکار (در کليه مراجع طراحي، محاسبه و اجرا)

ب- مهندس ناظر

ج- شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه

د- سازمان نظام مهندسي ساتان

ه- وزارت راه و شهرسازي

۲.درخصوص کليات نقش و به تبع آن وجود وظايف و اختيارات براي اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع رديف هاي «الف، ب و ج» ترديدي وجود ندارد و اساسا موضوع سوال برانگيز نيز نبوده استو بر اين مبنا نيز ضوابط لازم از جمله در مواد (۹، ۱۰، ۱۲، ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۳۰) آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و تبصره (۷) ماده (۱۰۰) قانون شهرداري و نيز مواد (۳۷ و ۳۸) و جزء «۱» بند «الف» و جزء «۲۰» بند «ب» ماده (۹۱) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان پيش بيني شده است.

۳.در مورد شهرداري ها صرف نظر از مباحث کلي مربوط به مسئوليت اين نهاد عمومي در امر ساخت و سازهاي شهري مواد مختلفي از قوانين و مقررات موجود دلالت صريح يا ضمني بر وجود وظايف اختيارات براي شهرداري ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) دارند که اهم آنها به شرح زير است:

الف) پس از آنکه در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شهرداري ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان و... شناخته شده اند و امکان استفاده از اشخاص داراي پروانه براي انجام فعاليت هاي کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته، در ماده (۳۴) از طرفي مجددا شهرداري به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و شهرسازي شناخته شده و از طيرف ديگر، در ذيل ماده (۳۴) تصريح شده است که شهرداري ها مکلف به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند و عدم رعايت آن و نيز عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف محسوب شده است. روشن است که يک محور اساسي رعايت، اطمينان از رعايت و ايفاي نقش نظاتري و کنترل نسبت به مهندسان ناظر مي باشد.

ب) در ماده (۳۵) نظارت عاليه وزارت راه و شهرسازي پيش بيني شده  و هم به لحاظ مفهوم «نظارت عاليه» و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵)، اين نظارت که جنبه طولي دارد ناظر بر کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيمدخل در پروسه احداث و کنترل ساختمان است. کمااينکه در اين ارتباط ضوابطي در مواد (۳۷ و ۳۸) آيين نامه کنترل ساختمان پيش بيني شده است. اضافه مي نمايند اين بعد و سطح از نظارت که به «نظارت عاليه» تعبير شده است به عنوان يک امر حاکميتي و به نمايندگي از حاکميت برعهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است تا در مجموع و در نهايت، «از رعايت و اجراي ضوابط ومقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان» اطمينان حاصل گردد. ضمن اينکه در راستاي ماده (۳۵) و ديگر مواد قانون يادشده در ماده (۳۹) آن قانون، موضوع هزينه کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازي براي «امور کنترل ساختمان» پيش بيني شده که ناظر بر امور نظارتي بوده و بايد در آيين نامه با لحاظ مجموع مستندات قانوني ياد شده، وظايف وزارت راه و شهرسازي به طور دقيق و شفاف احصاء گردد.

ج) مطابق تبصره (۷) ماده (۱۰۰) قانون شهرداري، ماموران شهرداري مکلف به نظارت در مورد ساختمان ها شده اند و «عدم جلوگيري آنها از موارد تخلف در پروانه» و «يا ارتکاب تقصير در امر صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه» به عنوان تخلف شناخته شده است.

د) بند «الف» ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه نيز از صراحت کافي در اين زمينه برخوردار است زيرا مطابق اين بند اولا شهرداري ها مکلف به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني شده اند و ثانيا در صورتي مي توانند پايان کار صادر نمايند که اين مقررات به طور کامل رعايت شده باشد.

بنابراين، مجموع مستندات فوق دلالت بر آن دارد که نظارت، کنترل و تاييد يا عدم تاييد توسط مهندسان ناظر نافي نقش و وظايف شهرداري ها و ماموران آنها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) نمي باشد.

ه) در راستاي مستندات فوق، مفاد ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان قابل توجه است. در قسمت دوم اين ماده تصريح شده است که حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و «ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات سازمان هاي عهده دار کنترل اين مقررات»  تابع آيين نامه مصوب هيات وزيران است و لذا هيات وزيران وظيفه دارد که در مورد چگونگي اجراي مقررات ملي ساختمان و حدود اختيارات و وظايف دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها مبادرت به تصميم گيري و وضع ضوابط نمايد کماانيکه بر همين مبنا در فصل ششم آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) وظايف و اختيارات مشخصي در اين زمينه پيش بيني شده که همسو با مباني تحليلي و مستندات فوق الذکر مي باشد.

به علاوه به ترتيبي که در مواد قانوني و مقررات مربوط آمده است، شهرداري ها يکي از مصاديق «مراجع يا سازمان هاي عهده دار کنتر ساختمان» مي باشند و لذا از اين منظر نيز مشمول کليه احکام مربوط نظير قسمت اخير ماده (۱۰) و ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون مي باشند.

۴.سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان نيز به عنوان متولي نظام يادشده در فرآيند احداث ساختمان نقش و مدخليت داشته و بر اين مبنا بايد حدود وظايف و اختيارات آن در اين فرآيند به طور دقيق تبيين گردد. اهم مستندات قانوني که مرتبط با و ناظر بر اين نقش و مدخليت مي باشد عبارت است از تعريف ارايه شده از «نظام مهندسي وکنترل ساختمان» در ماده (۱) قانون نظام مهندسي ...، اهداف مذکور در ماده (۲) از جمله بندهاي «۷ و ۹» آن عبارت «تحقق اهداف اين قانون» در ماده (۳) قانون، بندهاي «۴، ۵، ۹ و ۱۰» ماده (۱۵) و بند «ز» ماده (۲۱) قانون.

جمع بندي:

مورد اجمالي قوانين و مقررات و توجه به جايگاه قانوني دستگاه هاي ذيربط در امر احداث ساختمان نشان مي دهد که از نظر مقنن و نيز بر اساس مقررات مصوب هيات وزيران، کليه اشخاصي که در فرآيند احداث ساختمان مدخليت دارند و انجام اقدامات اجرايي، تاييد، نظارت و ... را برعهده دارند بايد به ترتيبي ايفاي نقش کنند و داراي وظايف و اختيارات مشخصي و دقيقي باشند تا در نهايت امر، هدف کلي مقنن که عبارت است از «رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان» محقق گردد.

بنابراين در اجراي مستندات قانوني موردنظر از جمله ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مي بايست «ترتيب کنترل اجراي مقررات ملي ساختمان و حدود وظايف و اختيارات سازمان هاي عهده دار کنترل اين مقررات» به تصويب هيات وزيران برسد.

ضمنا عنايت دارند که ذکر وظايف و اختياراتي براي هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي يا غيردولتي) مانند مهندسان ناظر، به لحاظ حقوقي و نيز اجرايي نافي وظايف و اختيارات ديگر اشخاص، حقيقي و حقوقي ذي‌مدخل، خصوصا با عنايت به قوانين و مقررات مربوط به موضوع نمي‌باشد.

توجه به اين نکته نيز ضروري است که وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي(وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومي، غيردولتي و ...) محدود به قانون خاص ناظر برآنها (قانون تأسيس، قانون وظايف و اختيارات و يا هر قانون خاص ديگ که وظايف و اختيارات را احصا نموده) نمي‌باشد و مجموع وظايف و اختيارات دستگاه‌ها از مجموع قوانين و مقررات مربوط، استخراج، شمارش و جمع‌آوري مي‌گردد.

نکته مهم و نهايي آنکه احصا و ذکر وظايف و اختيارات هريک از اشخاص ذي‌مدخل در امر احداث ساختمان و کنترل و نظارت بر رعايت مقررات ملي ساختمان بايد به گونه و ترتيبي باشد که اولا شفاف و دقيق باشد ثانيا موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات نگردد ثالثا منجر به هم‌افزايي کليه اشخاص مرتبط در راستاي تحقق هدف اصلي مقنن (رعايت  نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) گردد. رابعا ارتباط معنادار، حقوقي و قابل اجرا ميان وظايف و اختيارات اشخاص ذي‌مدخل برقرار گردد اعم از اينکه حسب مورد و به لحاظ اقتضا و ماهيت وظيفه، انجام هم‌زمان ضرورت داشته باشد يا غير آن.

اسماعيل عباسي

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت

منبع:وزارت راه و شهرسازي


1396/12/13


سررشته زندگي
هر لحظه اي كه به دليل رفتار ديگران با تشويش، نااميدي، اندوه، خشم يا رنجيدگي مي گذراني، لحظه اي ست كه سررشتهء زندگي را از دست داده اي.
«وين داير»

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي استتجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلاميلايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايمتوزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه نداردرفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شودوزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداختتبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي استباتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کننداز دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيدشهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شودوزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنندوزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام استبرخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌انددولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کردبي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شدانتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسيتغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهدمقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنياگمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست استهيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را نداردبخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شودعزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايرانخطر گسلش سطح زمين در اثر زلزله در مناطق شهري و کلانشهرها از مسايلي است که بايد در طرح‌هاي کاربري اراضي شهري، مقررات و ضوابط ساخت و ساز و نيز بررسي ژئوتکنيکي پروژه‌ها مورد توجه قرار گيردوزير راه و شهرسازي از برخورد قاطع با افرادي خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دريافت ۵درصد حق‌الزحمه را مي‌کنندبرداشت هاي دوگانه از قانون باعث بروز مشکلاتوجود از هم گسيختگي اجتماعي و بحران هويت در تهران و ديگر شهرهاي ايران نياز به اثبات نداردمتخلفان به شوراي انتظامي سازمان‌هاي نظام مهندسي معرفي و با آنها برخورد مي‌شودبراي آباداني ايران و راست کردن کجي‌ها بيش از اين بايد هزينه بدهيم و من آماده‌امفرازوفرودهاي سازمان نظام‌مهندسي در سالي که گذشتدليل رکود در بازار مسکن، تشديد رکود اقتصادي استضعف نظام مهندسي در پاسخگويي به نيازهاي مهندساننگاهي لطيف و رندانه به برخي از رخدادهاي حوزه ساختمان با عنوان «ترين‌هاي صنعت ساختمان»دستور ابلاغ به کليه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمانمسکن يک بخش فرابخشي است و در اين حوزه بايد استانداردها به روز رساني شودوزارت راه و شهرسازي در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسي ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسي اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير آخوندي نيز در اين راستا صورت گرفت، اما رئيس سازمان نظام مهندسي در برابراصلاحات مقاومت مي کندتفکيک نظارت از بازرسي نه تنها مسئوليت هاي حين ساخت شفاف مي شود، بلکه مي توان پيش بيني کرد مهندسان بيشتري تا دوبرابر وضع کنوني به کار گمارده شوندlogo-samandehi
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 13057 مرتبه نمایش این صفحه: 13565 مرتبه