English     فارسی
راهکارهاي دستيابي به انضباط شهري

«صما» بررسي مي‌کند:

راهکارهاي دستيابي به انضباط شهري/ هزينه‌هاي جديد امروز، پيامد سياست‌هاي اشتباه ديروز

نگاه متوليان نبايد بر اين مبنا باشد که براي تامين هزينه هاي موجود، مشکلات جديدي براي شهرها ايجاد شود. در گذشته، شهرداري ها براي تامين هزينه هاي خود اقداماتي انجام داده اند که حالا براي حل مسائل ناشي از اين اقدامات، به ناچار بايد هزينه هاي جديدي پرداخته شود نسخه‎هاي مسائل شهري نيازمند به روزرساني مداوم است/ هزينه‌هاي جديد امروز، پيامد سياست‌هاي اشتباه ديروز

يکي از ماموريت‌هاي اصلي ادارات کل راه و شهرسازي که از طرف وزارت راه و شهرسازي به آنها محول شده است؛ انضباط شهري است. به طوري که موجب تحولات شهري مثبت و تسهيل در حرکت و جابه جايي شود و همچنين ارتقاي بخش حمل و نقل و بهبود کيفيت زندگي در شهرها به ويژه کلان شهرها را به دنبال داشته باشد.

به گزارش «صما» تهران به عنوان کلان شهري که با چالش ها و مشکلات متعددي مطرح است، نيازمند اقدامات و برنامه ريزي هاي جدي در اين حوزه ها است. اما نکته اول در اين زمينه اين است که تحولات و اقدامات شهرسازي معمولا جزو اقداماتي است که دوره عمليات اجرايي آنها نسبتا طولاني است.

شهري که امروز در آن زندگي مي کنيم، حاصل برنامه ريزي و اجراي دو الي سه دهه پيش است. بخش هايي از اقداماتي که در حوزه شهرسازي ما انجام مي گيرد؛ اثرات کوتاه مدت اما غالبا جهت دهي بلندمدت به دنبال دارد.

درواقع ما وقتي درباره بخش حمل و نقل و انضباط شهري صحبت مي کنيم، نمي توانيم بگوييم اين موضوع امري است که امروز درخصوص آن تصميم مي‎گيريم و فردا اجرا مي کنيم و شهر پس از آن منظم مي شود.

حمل و نقل، مهمترين چالش استان تهران

به طور کلي در مورد شهر تهران و شهرهاي اطراف آن، شايد هيچ موضوعي به اندازه حمل و نقل اهميت نداشته باشد. ما در حال حاضر با مسئله ترافيک و رفت و آمد سنگين در درون شهر تهران و با پديده رفت و آمد آونگي بين تهران و شهرهاي اطراف روبه رو هستيم. روزانه حدود 650 هزار خوردو وارد شهر تهران 650 هزار خودرو از اين شهر خارج مي شود. يعني حدود 1300 تردد در حوالي تهران اتفاق مي افتد و اين ترددها خود ترافيک بالايي را هم به تهران منتقل مي کنند.

بر اين اساس به گفته کارشناسان، آنچه که مي تواند شرايط زندگي و نظم بهتري را در شهر ايجاد کند؛ چند موضوع است. نکته اول براي تحقق انضباط شهري اين است که بتوانيم تعداد سفرها را کاهش دهيم. درواقع افراد زيادي هستند که براي انتخاب منطقه تحصيل فرزندان خود و يا خريد، مجبورند مسيرهاي طولاني را طي کنند.

توزيع متعادل خدمات، راهکار حذف سفرهاي روزمره

البته درخصوص نزديکي محل اشتغال و محل سکونت لزوما به اين صورت نيست که بگوييم سکونت را بايد به همان نقطه محل اشتغال انتقال دهيم و در همه جاي دنيا بعضا به اين صورت است که اين دو از هم فاصله دارند. اما حداقل اقدامي که در اين بخش مي توان انجام داد؛ متناسب سازي خدمات در شهر است.

بنابراين نکته کليدي در پايتخت اين است که به طور متوازن خدمات در شهر تهران و در مراکز مختلف ايجاد شود تا مردم براي امروز روزمره خود نيازي به سفر نداشته باشند. اين متعادل و متوازن بودن خدمات به مفهوم کيفي و کمي مي تواند بسياري از سفرهاي روزمره شهروندان را کاهش دهد.

در ارتباط با مسائل پيرامون تهران، بايد توجه کرد که هرگز مسئله تهران بدون حل مسائل شهرهاي پيرامون آن قابل حل نيست. بسياري از سفرها به تهران، به دليل خدماتي است که در داخل تهران وجود دارد و اگر تعادل خدماتي در اطراف تهران برقرار شود، بسياري از سفرها به تهران حذف مي شود. به موازات اين موضوع، اگر تعادل خدماتي در سطح کشور نيز رعايت شود؛ از تعداد سفرها به تهران کم شده و از مشکلات پايتخت کاسته مي شود.

توسعه خطوط ريلي راهي براي کاهش تردد خودروها

نکته دوم دراين بخش، استفاده از حمل و نقل همگاني و ريلي است که در تهران، شهرداري مسئوليت اين موضوع را برعهده دارد و با همراهي ساير نهادها از جمله اداره کل راه و شهرسازي تهران پيگيري مي کند. بر اين اساس درمورد پيرامون تهران، اگر امکان حذف اين سفرها وجود ندارد، کمترين اقدام اين است که سفرها از خودروهاي شخصي به خودروهاي عمومي و بعد از آن به ريل منتقل شود.

به گزارش «صما» مطالعات و اقدامات انجام شده در اين زمينه منجر به اين شده که حدود 8 خط ريلي در اطراف تهران به عنوان قطار حومه اي و بعضا مترو ايجاد شده است. فرضا متروي شهر جديد پرديس ايجاد شده و يا به سمت شهر جديد پرند دو خط ريلي در حل حرکت است که يکي شامل خط قطار حومه اي و يک خط ادامه مترو تهران است که يکي از اسلامشهر و ديگري به سمت فرودگاه امام حرکت مي کند و در يک نقطه با هم تلاقي کرده و ايستگاه ترکيبي ايجاد مي کنند. همچنين خط ديگري به سمت شهرهاي قدس، شهريار، ملارد حرکت خواهد کرد. در عين حال خط ديگري به سمت پاکدشت و خطي هم به سمت ورامين و قرچک در مرحله عملياتي است.

لزوم ايجاد ايستگاه ها در نقاط مناسب شهري

بنابراين اقدام ديگري که در اين بخش اتفاق مي افتد، اين است که حمل و نقل بيرون از تهران را به درون تهران بر اساس ريل انجام دهيم. اما آنچه در اين بين از اهميت اساسي برخوردار است؛ نقطه نهايي و نقطه ابتدايي اين خطوط است. به اين معنا که اگر ايستگاه هايي که اين خطوط را تمام مي کنند، در جاي مناسبي قرار نگرفته باشند، يا انتخاب نمي شوند و يا ترافيک جديد ايجاد مي کنند. بنابراين اين ايستگاه ها بايد در نقاطي قرار بگيرند که بتوانند با حمل و نقل شهر، ارتباط درستي را برقرار کنند.

بديهي است چنين اقداماتي نيازمند تعاملات بين راه آهن، شبکه مترو، شهرداري تهران و اداره راه و شهرسازي است و برنامه ريزي در اين حوزه زمانبر و هزينه بر خواهد بود که بايد به مرحله اجرايي برسد.

توسعه خطوط اتوبوس ويژه

در عين حال يکسري اقدامات کوتاه مدت هم در اين حوزه نياز است که مي تواند در قالب گسترش خطوط اتوبوس ويژه يا بي آرتي باشد. بنابراين در تهران اين موضوع در دستور کار قرار گرفته و حاصل اين خواهد بود که افرادي که از اتوبوس استفاده مي کنند، در ترافيک خودروهاي سواري قرار نمي گيرند و مي توانند با سرعت بيشتري خود را به مقصر برسانند. اين شيوه از آنجايي که محدوده اي از خط سواري موجود را اشغال مي کند، درواقع کار را براي استفاده کنندگان از خودروهاي شخصي دشوار مي کند؛ اما اين پيام را براي آنها به دنبال دارد که اگر از حمل و نقل عمومي استفاده کنند، با هزينه کمتر و سرعت بيشتري به محل مورد نظر خود مي روند و از تردد خودروها در شهر کاسته مي شود. بر اين اساس يکي از موضوعات اصلي که در اين فرآيند پيگيري مي شود و جزو برنامه هاي اجرايي نهادهاي ذيربط قرار دارد، گشترش حمل و نقل است.

هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز

از سوي ديگر با توجه به اينکه در حال حاضر، تفکرات شهرسازي در بدنه دولت و شهرداري به هم نزديک است؛ نگاه متوليان نبايد بر اين مبنا باشد که براي تامين هزينه هاي موجود، مشکلات جديدي براي شهرها ايجاد شود. در گذشته، شهرداري ها براي تامين هزينه هاي خود اقداماتي انجام داده اند که حالا براي حل مسائل ناشي از اين اقدامات، به ناچار بايد هزينه هاي جديدي پرداخته شود. حال وقتي نگاه مي کنيم، مي بينيم که اين سياست ها در بلندمدت نتيجه معکوس در پي داشته است. يعني هرچند در ابتدا درآمدزايي به دنبال داشته، اما حالا بايد براي حل مشکلات پيش آمده، بايد هزينه هاي زيادي را متحمل شويم.

به گزارش «صما» سياست مشترکي که امروز شهرداري و وزارت راه در اين راستا دنبال مي کنند؛ اين است که اگر امکان حل مشکلي وجود ندارد، حداقل مشکل جديدي ايجاد نشود. در عين حال راهکارهايي براي کاهش مشکلات موجود پيش بيني شود.

آنچه مسلم است، اثرات وضعي نزديک تصميماتي که امروز گرفته مي شود و اقداماتي که امروز انجام مي گيرد، بسيار کم است و شرايطي که امروز حاصل شده، نه دستاورد اقدامات يک سال قبل، بلکه ماحصل اقداماتي است که طي دو يا سه دهه گذشته از سوي شهرداري انجام شده است. بنابراين صاحب نظران بر اين باورند که تاثيرات اقدامات امروز نيز در کوتاه مدت خود را نشان نمي دهد؛ بلکه به صورت بلندمدت است. اما به هر حال بايد از جايي شروع و در اين حوزه ها سرمايه گذاري شود.

متعادل سازي خدمات، اصل مهم بازآفريني شهري

علاوه بر اين، يک اقدام مهم ديگر توجه به سکونتگاه هاي غيررسمي و بافت هاي فرسوده در قالب طرح بازآفريني شهري است و بايد با استفاده از پتانسيل درون شهر، کيفيت زندگي را در مناطق نامطلوب ارتقا داد. توزيع متعادل خدمات ضمن اينکه از تعداد سفرها کم مي کند؛ منجر به متعادل سازي شرايط زندگي نيز مي شود. همانطور که در شهرهاي مهم دنيا ازجمله پاريس، به دليل توجه به موضوع بازآفريني، مناطق مرکزي اين شهر که زماني جزو محلات مطلوب براي سکونت نبوده، با توجهات و اقدامات خاص، مجددا به موقعيتي برگشته که افراد داراي شخصيت هاي مهم و مشهور، اين مناطق مرکزي شهر را براي سکونت خود انتخاب کرده اند.

به هر صورت، موضوعات شهري پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و شهرها هر روز در حال دگرگوني و تغيير است. هر روز شکل هاي نو به خود مي گيرد. به اين ترتيب نيست که نسخه اي که امروز براي يک شهر پيچيده مي شود، بعد از گذشت زماني هيچ تغييري نکند. بلکه بايد اين نسخه ها به طور مداوم و متناسب با شرايط موجود، به روزرساني شود.

انتهاي پيام/

کد خبر:

 


1397/6/15

دو شنبه 06 خرداد 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

حرکت با موس قابل توقف است

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

   زحمات و تقلا‌هاي ما، موفقيت‌هاي ما را رقم مي‌زنند. پس دوست من، تقلاهايت را درست انتخاب کن.   در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند   عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه را از خود ساقط کرده اند   نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا مي‎رود   بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي استان شد و به 9 نقطه شهري و بيش از 170 روستا در بخش هاي مختلف خسارت زد   با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد اينجانب که نمي‌خواهم نامم فاش شود- چون اهل رياکاري نيستم- اين پيش‌نويس تغييرات را پيشنهاد مي‌دهم.   ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند   علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري است   پيش‌بيني‌هاي ري کورزويل نويسنده، مخترع و آينده پژوه آمريکايي در مورد آينده تکنولوژي   اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ شد   الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود   زماني که آگاهي در سطح جامعه به وجود بيايد، حساسيت ها بيشتر و مطالبات گسترده تر مي شود   چرا برخي از افراد اين مهارت را دارند تا در بحران و شرايط سخت، خونسرد باشند؟   اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد بايد قبول کند که عوارض و ماليات را پرداخت کند و در مقابل نيز بايد انتظارات خود را از مديريت شهري مطالبه کند   ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم است   دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده است   عملکرد کمد لباس ها بر اساس نظم عنصري است که شخصيت شما را بازگو مي کند   در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ورودي مالي صورت پذيرد تا شهرداري به يک نهاد بدهکار و عقب مانده تبديل نشود که همه ساله براي تسويه بخشي از بدهي ها ناچار به خام فروشي گردد   رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس صورتجلسه معاونت معماري شهرسازي شهرداري کرج و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز در قالب تفاهمي غير قانوني به جاي حل مشکل چند نقشه اي در ساخت و ساز شهري کرج به دنبال تثبيت اين روش نابخردانه هستند   اوضاع بدتر از آن چيزي است که فکر مي‌کنيد!   اينجا حق رايت اصلاً معني ندارد، در بيشتر وقتها. گاهي هم آش را با جاش مي‌برند و کاري نمي‌توان کرد   سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد   وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت شهري به ساخت‌وساز بين ۸۰ تا ۸۵ درصد است   تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت منابع آب، اختلال در جابه‌جايي کالا و مسافر، بروز آتش سوزي گسترده و تخريب وسيع پل‌ها بروز پيدا مي‌کند   وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر زلزله   عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است   انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ساز   تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي داند   نخستين قدمي که براي خريد خانه بايد برداريد اين است که اهداف بلندمدت‌تان براي خريد خانه چيست و چگونه مالکيت خود را براساس آن برنامه، سازگار مي‌کنيد؟   کارشناسان تغذيه تاکيد مي کنند که 10 ماده غذايي را بايد کاملا به دور از محيط يخچال و فريزر نگه داشت   امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده اند   نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت هستند   مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل کرد   افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو تهران   شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه يابد   توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات مهندسي و درنهايت کاهش کيفيت ساختمان ها مي شود   چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد   ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و زندگي کنيم   شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع کنند.   بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده نکنند   تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و حرفه‌اي خود منحرف کرده و اين در حالي است که در کشورهاي ديگر، نهادهاي مشابه هيچ دخالتي در امور مالي، اداري و مهندسي ندارند   سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي کند   بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» مي‌شود   توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است   کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي مدرن و پيشرفته دنيا تبديل شود و با سرمايه گذاري هاي مختلف به ويژه در عرصه گردشگري به سودآوري و ثروت زيادي دست پيدا کند   با فساد مبارزه مي‌کنم   شرکت گوگل هميشه جزء شرکت هايي است که بيشترين ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترين شرايط را براي آنها فراهم مي کند   بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي پرونده صدها تخلف صورت گرفته در اين زمينه را به دستگاه قضايي ارجاع دهد   اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند   سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد   علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است   از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد   محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است   انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد   بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند   زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند   سرعت انتقال داده ها بين فضاي ابري و سيستم کاربران کاملا متفاوت و خاص است   ضرورت تقويت توجه جامعه مهندسي به سرنوشت سازمان   سازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرند   اين هفته اختلاس نظام مهندسي تهران به يکي از شايعات داغ فضاي مجازي تبديل شد    


   آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4527 مرتبه نمایش این صفحه: 5103 مرتبه

        

   archive.nazeran.com

   آرشيو گزارشهاي قبل از 92

   logo-samandehi