پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
راهکارهاي دستيابي به انضباط شهري

«صما» بررسي مي‌کند:

راهکارهاي دستيابي به انضباط شهري/ هزينه‌هاي جديد امروز، پيامد سياست‌هاي اشتباه ديروز

نگاه متوليان نبايد بر اين مبنا باشد که براي تامين هزينه هاي موجود، مشکلات جديدي براي شهرها ايجاد شود. در گذشته، شهرداري ها براي تامين هزينه هاي خود اقداماتي انجام داده اند که حالا براي حل مسائل ناشي از اين اقدامات، به ناچار بايد هزينه هاي جديدي پرداخته شود نسخه‎هاي مسائل شهري نيازمند به روزرساني مداوم است/ هزينه‌هاي جديد امروز، پيامد سياست‌هاي اشتباه ديروز

يکي از ماموريت‌هاي اصلي ادارات کل راه و شهرسازي که از طرف وزارت راه و شهرسازي به آنها محول شده است؛ انضباط شهري است. به طوري که موجب تحولات شهري مثبت و تسهيل در حرکت و جابه جايي شود و همچنين ارتقاي بخش حمل و نقل و بهبود کيفيت زندگي در شهرها به ويژه کلان شهرها را به دنبال داشته باشد.

به گزارش «صما» تهران به عنوان کلان شهري که با چالش ها و مشکلات متعددي مطرح است، نيازمند اقدامات و برنامه ريزي هاي جدي در اين حوزه ها است. اما نکته اول در اين زمينه اين است که تحولات و اقدامات شهرسازي معمولا جزو اقداماتي است که دوره عمليات اجرايي آنها نسبتا طولاني است.

شهري که امروز در آن زندگي مي کنيم، حاصل برنامه ريزي و اجراي دو الي سه دهه پيش است. بخش هايي از اقداماتي که در حوزه شهرسازي ما انجام مي گيرد؛ اثرات کوتاه مدت اما غالبا جهت دهي بلندمدت به دنبال دارد.

درواقع ما وقتي درباره بخش حمل و نقل و انضباط شهري صحبت مي کنيم، نمي توانيم بگوييم اين موضوع امري است که امروز درخصوص آن تصميم مي‎گيريم و فردا اجرا مي کنيم و شهر پس از آن منظم مي شود.

حمل و نقل، مهمترين چالش استان تهران

به طور کلي در مورد شهر تهران و شهرهاي اطراف آن، شايد هيچ موضوعي به اندازه حمل و نقل اهميت نداشته باشد. ما در حال حاضر با مسئله ترافيک و رفت و آمد سنگين در درون شهر تهران و با پديده رفت و آمد آونگي بين تهران و شهرهاي اطراف روبه رو هستيم. روزانه حدود 650 هزار خوردو وارد شهر تهران 650 هزار خودرو از اين شهر خارج مي شود. يعني حدود 1300 تردد در حوالي تهران اتفاق مي افتد و اين ترددها خود ترافيک بالايي را هم به تهران منتقل مي کنند.

بر اين اساس به گفته کارشناسان، آنچه که مي تواند شرايط زندگي و نظم بهتري را در شهر ايجاد کند؛ چند موضوع است. نکته اول براي تحقق انضباط شهري اين است که بتوانيم تعداد سفرها را کاهش دهيم. درواقع افراد زيادي هستند که براي انتخاب منطقه تحصيل فرزندان خود و يا خريد، مجبورند مسيرهاي طولاني را طي کنند.

توزيع متعادل خدمات، راهکار حذف سفرهاي روزمره

البته درخصوص نزديکي محل اشتغال و محل سکونت لزوما به اين صورت نيست که بگوييم سکونت را بايد به همان نقطه محل اشتغال انتقال دهيم و در همه جاي دنيا بعضا به اين صورت است که اين دو از هم فاصله دارند. اما حداقل اقدامي که در اين بخش مي توان انجام داد؛ متناسب سازي خدمات در شهر است.

بنابراين نکته کليدي در پايتخت اين است که به طور متوازن خدمات در شهر تهران و در مراکز مختلف ايجاد شود تا مردم براي امروز روزمره خود نيازي به سفر نداشته باشند. اين متعادل و متوازن بودن خدمات به مفهوم کيفي و کمي مي تواند بسياري از سفرهاي روزمره شهروندان را کاهش دهد.

در ارتباط با مسائل پيرامون تهران، بايد توجه کرد که هرگز مسئله تهران بدون حل مسائل شهرهاي پيرامون آن قابل حل نيست. بسياري از سفرها به تهران، به دليل خدماتي است که در داخل تهران وجود دارد و اگر تعادل خدماتي در اطراف تهران برقرار شود، بسياري از سفرها به تهران حذف مي شود. به موازات اين موضوع، اگر تعادل خدماتي در سطح کشور نيز رعايت شود؛ از تعداد سفرها به تهران کم شده و از مشکلات پايتخت کاسته مي شود.

توسعه خطوط ريلي راهي براي کاهش تردد خودروها

نکته دوم دراين بخش، استفاده از حمل و نقل همگاني و ريلي است که در تهران، شهرداري مسئوليت اين موضوع را برعهده دارد و با همراهي ساير نهادها از جمله اداره کل راه و شهرسازي تهران پيگيري مي کند. بر اين اساس درمورد پيرامون تهران، اگر امکان حذف اين سفرها وجود ندارد، کمترين اقدام اين است که سفرها از خودروهاي شخصي به خودروهاي عمومي و بعد از آن به ريل منتقل شود.

به گزارش «صما» مطالعات و اقدامات انجام شده در اين زمينه منجر به اين شده که حدود 8 خط ريلي در اطراف تهران به عنوان قطار حومه اي و بعضا مترو ايجاد شده است. فرضا متروي شهر جديد پرديس ايجاد شده و يا به سمت شهر جديد پرند دو خط ريلي در حل حرکت است که يکي شامل خط قطار حومه اي و يک خط ادامه مترو تهران است که يکي از اسلامشهر و ديگري به سمت فرودگاه امام حرکت مي کند و در يک نقطه با هم تلاقي کرده و ايستگاه ترکيبي ايجاد مي کنند. همچنين خط ديگري به سمت شهرهاي قدس، شهريار، ملارد حرکت خواهد کرد. در عين حال خط ديگري به سمت پاکدشت و خطي هم به سمت ورامين و قرچک در مرحله عملياتي است.

لزوم ايجاد ايستگاه ها در نقاط مناسب شهري

بنابراين اقدام ديگري که در اين بخش اتفاق مي افتد، اين است که حمل و نقل بيرون از تهران را به درون تهران بر اساس ريل انجام دهيم. اما آنچه در اين بين از اهميت اساسي برخوردار است؛ نقطه نهايي و نقطه ابتدايي اين خطوط است. به اين معنا که اگر ايستگاه هايي که اين خطوط را تمام مي کنند، در جاي مناسبي قرار نگرفته باشند، يا انتخاب نمي شوند و يا ترافيک جديد ايجاد مي کنند. بنابراين اين ايستگاه ها بايد در نقاطي قرار بگيرند که بتوانند با حمل و نقل شهر، ارتباط درستي را برقرار کنند.

بديهي است چنين اقداماتي نيازمند تعاملات بين راه آهن، شبکه مترو، شهرداري تهران و اداره راه و شهرسازي است و برنامه ريزي در اين حوزه زمانبر و هزينه بر خواهد بود که بايد به مرحله اجرايي برسد.

توسعه خطوط اتوبوس ويژه

در عين حال يکسري اقدامات کوتاه مدت هم در اين حوزه نياز است که مي تواند در قالب گسترش خطوط اتوبوس ويژه يا بي آرتي باشد. بنابراين در تهران اين موضوع در دستور کار قرار گرفته و حاصل اين خواهد بود که افرادي که از اتوبوس استفاده مي کنند، در ترافيک خودروهاي سواري قرار نمي گيرند و مي توانند با سرعت بيشتري خود را به مقصر برسانند. اين شيوه از آنجايي که محدوده اي از خط سواري موجود را اشغال مي کند، درواقع کار را براي استفاده کنندگان از خودروهاي شخصي دشوار مي کند؛ اما اين پيام را براي آنها به دنبال دارد که اگر از حمل و نقل عمومي استفاده کنند، با هزينه کمتر و سرعت بيشتري به محل مورد نظر خود مي روند و از تردد خودروها در شهر کاسته مي شود. بر اين اساس يکي از موضوعات اصلي که در اين فرآيند پيگيري مي شود و جزو برنامه هاي اجرايي نهادهاي ذيربط قرار دارد، گشترش حمل و نقل است.

هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز

از سوي ديگر با توجه به اينکه در حال حاضر، تفکرات شهرسازي در بدنه دولت و شهرداري به هم نزديک است؛ نگاه متوليان نبايد بر اين مبنا باشد که براي تامين هزينه هاي موجود، مشکلات جديدي براي شهرها ايجاد شود. در گذشته، شهرداري ها براي تامين هزينه هاي خود اقداماتي انجام داده اند که حالا براي حل مسائل ناشي از اين اقدامات، به ناچار بايد هزينه هاي جديدي پرداخته شود. حال وقتي نگاه مي کنيم، مي بينيم که اين سياست ها در بلندمدت نتيجه معکوس در پي داشته است. يعني هرچند در ابتدا درآمدزايي به دنبال داشته، اما حالا بايد براي حل مشکلات پيش آمده، بايد هزينه هاي زيادي را متحمل شويم.

به گزارش «صما» سياست مشترکي که امروز شهرداري و وزارت راه در اين راستا دنبال مي کنند؛ اين است که اگر امکان حل مشکلي وجود ندارد، حداقل مشکل جديدي ايجاد نشود. در عين حال راهکارهايي براي کاهش مشکلات موجود پيش بيني شود.

آنچه مسلم است، اثرات وضعي نزديک تصميماتي که امروز گرفته مي شود و اقداماتي که امروز انجام مي گيرد، بسيار کم است و شرايطي که امروز حاصل شده، نه دستاورد اقدامات يک سال قبل، بلکه ماحصل اقداماتي است که طي دو يا سه دهه گذشته از سوي شهرداري انجام شده است. بنابراين صاحب نظران بر اين باورند که تاثيرات اقدامات امروز نيز در کوتاه مدت خود را نشان نمي دهد؛ بلکه به صورت بلندمدت است. اما به هر حال بايد از جايي شروع و در اين حوزه ها سرمايه گذاري شود.

متعادل سازي خدمات، اصل مهم بازآفريني شهري

علاوه بر اين، يک اقدام مهم ديگر توجه به سکونتگاه هاي غيررسمي و بافت هاي فرسوده در قالب طرح بازآفريني شهري است و بايد با استفاده از پتانسيل درون شهر، کيفيت زندگي را در مناطق نامطلوب ارتقا داد. توزيع متعادل خدمات ضمن اينکه از تعداد سفرها کم مي کند؛ منجر به متعادل سازي شرايط زندگي نيز مي شود. همانطور که در شهرهاي مهم دنيا ازجمله پاريس، به دليل توجه به موضوع بازآفريني، مناطق مرکزي اين شهر که زماني جزو محلات مطلوب براي سکونت نبوده، با توجهات و اقدامات خاص، مجددا به موقعيتي برگشته که افراد داراي شخصيت هاي مهم و مشهور، اين مناطق مرکزي شهر را براي سکونت خود انتخاب کرده اند.

به هر صورت، موضوعات شهري پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و شهرها هر روز در حال دگرگوني و تغيير است. هر روز شکل هاي نو به خود مي گيرد. به اين ترتيب نيست که نسخه اي که امروز براي يک شهر پيچيده مي شود، بعد از گذشت زماني هيچ تغييري نکند. بلکه بايد اين نسخه ها به طور مداوم و متناسب با شرايط موجود، به روزرساني شود.

انتهاي پيام/

کد خبر:

 


1397/6/15


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


 • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

 • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌استنياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستندهيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده استدرواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتدبلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداريتقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استهزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروزشهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختندهفت ميليارد به حساب سازمان بازگشتتجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده استضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيستسازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيستدو بحران جدي در شهرداري ...شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديدآسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشندسيستم ارجاع نظارت کار معيوب استسازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان استاعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي استجزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهرانانتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيداگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشدمعاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجراييموضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل استوزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانستاشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماندبه هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمدتا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامداداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شودشعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کردبازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوندطرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله استاهداف برنامه ملي بازآفريني شهريبرگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي استگردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومانعمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شودبايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است     

 

    

    • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
    • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

     دزدي افکار= عقيم شدن فکر

     آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
     logo-samandehi