English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

شرکتهاي مشمول تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي که از محل سپرده هاي مردم نزد بانک‌ها، موسسات اعتباري و شرکت‌هاي بيمه ...نحوه برخورد و رفتار در محيط دادگاه يا ...مربوط به شهرداري منطقه ...آيين نامه اجرايي ماده 33 ...مصوبات هيات ...مواد قانوني ...نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌، ...قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي ...قانون نظام مهندسي و ...در باره وظايف ارکان نظام ...پنجشنبه 28 شهريور 1398