English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

اگر شهروند حقوق متقابل خود در مديريت شهري را بشناسد و به آن پايبند باشد ...ايجاد حفظ تعلق به مکان و جلب مشارکت شهروندان بسيار مهم ...دايي با انتشار اين تصوير نشان داده که به قول خود عمل کرده ...در نظام بودجه نويسي درآمد بايد بر هزينه مقدم باشد و تمام مخارج متناسب با ...رييس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردي شوراي اسلامي شهر کرج گفت: بر اساس ...سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال ...وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به ...تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب ...وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...سه شنبه 25 تير 1398