دو شنبه 28 بهمن 1398
   English     فارسی
 • راهکارهاي علمي اداره شهرها
 • تجارب موفق عملياتي شده
 • منابع پايداردرآمدي
شرح خدمات گروه همياران ناظران

 • مشاوره خصوصي براي شهرداران و اعضاي شوراي شهر
 •  تهيه ، تنظيم و بررسي لوايح مرتبط با شهرسازي
 • تهيه برنامه هاي عملي همراه با بودجه بندي مربوطه
 • برنامه ريزي جهت تاسيس سازمان و برون سپاري
 • تصحيح و تغيير چارت سازمانهاي مديريتي
 • بررسي و داوري پروژه هاي تحقيقاتي و طرحهاي شهري
 •  تهيه طرحهاي موضعي
 • سازماندهي و برگزاري همايش در ارتباط با مسائل شهرداري و شهرسازي
 • آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي طرحهاي تفصيلي
 • موضوعات مربوط به کميسونهاي ماده 100
 • چکيده مباحث صرفه جويي انرژي و مقررات ملي ساختمانها ويژه مسئولان و مديران ارشد شهري
 • شرکت در برنامه هاي تلويزيوني در ارتباط با مسائل شهري و آموزشي شهروندان
 • همکاري با سازمانهاي بسيجي و مردمي در رابطه با اداره شهرها قبل و بعد از بحران
 • همکاري با سازمانهاي خدمات رسان تحت عنوان مهندسان بدون مرز
 • شرکت در جلسات برون سازماني از سوي شهرداري ها
 • هدايت گروه شهرسازي
 • آموزش دهياران و مسئولين در حيطه مسائل شهرسازي
 • مشاوره و راه اندازي دفاتر نوسازي بافت هاي فرسوده
 • مشاوره و راه اندازي اتوماسيون شهرسازي
 • مشاوره و راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک
 • مشاوره و راه اندازي سيستم مديريت جلسات
 • مشاوره و راه اندازي سيستم گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

مشاوره در کليه امور شهري توسط

خبره ترين کارشناسان 

nazeran