چهار شنبه 31 شهريور 1400
   English     فارسی

گزارش مراحل مختلف ساختمان(گزارش جدولی) SAME E-report/mun :
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت:
مشخصات ملک
کد نوسازی:
پلاک ثبتی:
مرحله گزارش:
پروانه ساختمانی:
آدرس:
مالک/وکیل قانونی:
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگی:
تاريخ :
شماره پروانه اشتغال:
ایمیل :
شرح گزارش جدولی جهت عدم خلاف/پایانکار/استعلام
ردیف طبقات متراژ بر اساس(مترمربع) نوع استفاده تعداد واحد
مفاد پروانه اجرا شده اختلاف مجاز اجرا شده مجاز اجراشده
1 زیرزمین(سایر)              
2 زیرزمین 1              
3 همکف              
4 تجاری              
5 بالکن تجاری              
6 طبقه اول              
7 طبقه دوم              
8 طبقه سوم              
9 طبقه چهارم              
10 سایر طبقات              
11 مجموع              

تعداد پارکینگ مطابق پروانه:
تعداد پارکینگ خریداری شده:
تعداد پارکینگ مورد نیاز مطابق اجرا:
تعداد پارکینگ قابل تامین:
کسری پارکینگ:
پیشروی ملک در حد 60 درصد + 2متر:
(نسبت به مجاورین همباد /جلوتر /عقب تر )
نورگیرهای فضای اصلی رعایت شده است؟
مساحت نورگیر جهت اتاق خواب ها و پذیرایی به ابعاد و مساحت رعایت شده است.(نورگیری از حیاط یا خیابان )
مساحت نورگیر جهت آشپزخانه به ابعاد و مساحت رعایت شده است.(نورگیری از حیاط یا خیابان )

سایر:
          
محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:


صفحه ارسال: